Vastleggingscontroleur / boekhouder (M/V/X)

Bedrijfsnaam: 
Fedasil
Bedrijfsomschrijving: 
Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.
Job
Sector: 
Boekhouden en financiën
Overheid en social profit
Jobtype: 
Jobaanbieding
Jobinhoud: 

Als contactpersoon (SPOC) voor bepaalde opvangcentra ben je voornamelijk verantwoordelijk voor het analyseren en controleren van de budgettaire vastleggingsdossiers om een correcte uitvoering van het budget te garanderen.

In de hoedanigheid van kredietbeheerder betreffende de uitgaven van één of meerdere opvangcentra of betreffende één of meer gemeenschappelijke uitgavenposten voor alle centra, stelt u de budgettaire ramingen op en verzekert u de administratieve, budgettaire en financiële opvolging. U maakt deel uit van 1 of meerdere werkgroepen waaraan ook de vertegenwoordigers van de gebruikers, de centrum -of materiaalbeheerder en de verantwoordelijken voor de overheidsopdrachten, deelnemen.

 • Je zorgt voor een snelle uitvoering van de boekhoudtaken volgens de geldende regelgeving.
 • Je bent verantwoordelijk voor het beheren, bewaken en controleren van facturen en andere boekhouddocumenten
 • Je bent verantwoordelijk voor het verwerken, interpreteren, controleren en wijzigen van financiële gegevens.
 • Je controleert de nauwkeurigheid en consistentie van de financiële gegevens van de centra
 • Je zorgt voor een consistent beheer en toepassing van het rekeningschema en boekhoudprocedures en stelt de nodige wijzigingen voor.
 • Je voert de maandelijkse monitoring uit van de verschillende budgetenveloppen van de opvangcentra en neemt deel aan de jaarlijkse rapportering.
 • Je werkt proactief samen aan de ontwikkeling en verbetering van procedures, managementtools, planning en standaarddocumenten.
 • Je helpt de interne controle verbeteren.
Gewenst profiel: 

U heeft een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

 Onmiddellijk beschikbaar

Diploma en ervaring

 • U bent houder van een bachelor/graduaat diploma, bij voorkeur in boekhouding en/of een financiële richting.

Technische vaardigheden

Vereisten

 • U heeft een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel,
 • U heeft voeling met/interesse in het werken voor een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Troeven

 • U heeft kennis van overheidsopdrachten.
 • U heeft kennis van boekhoudkundige programma’s.
 • U heeft kennis van het Frans en/of andere vreemde talen.

Algemene vaardigheden

 • In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot  oplossingen bij conflicten tussen collega's.
 • Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.
 • Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.
 • Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.
 • Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.
 • informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.
 • Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.
 • ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.
Wij bieden: 

Type overeenkomst

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur (38u/week)

Plaats van tewerkstelling

Fedasil Hoofdbestuur

Kartuizersstraat 21

1000 Brussel

Loon

U wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.390 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

 • Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).
 • Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.
 • Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.
 • Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen via de Fed+ kaart.
 • Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.
 • Valorisatie van nuttige werkervaring.
 • Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).
Hoe solliciteren?: 

Solliciteer tegen ten laatste11/10/2019 door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkvormigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen. 

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Je strafblad dient in principe blanco te zijn en zal worden beoordeeld door de selectieverantwoordelijke.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Personen met een handicap

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig).

Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Naargelang het aantal ontvangen kandidaturen, behoudt de selectiecommissie zich het recht voor om het aantal weerhouden kandidaten te beperken.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden in de week van 23/10/2019. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden Hector ZANVO (selectieverantwoordelijke) hector.zanvo@fedasil.be .

Deadline: 
08/10/2019 - 10:00 tot 06/01/2020 - 23:00