1 FT Opbouwwerker m, v, x Zelzate

Bedrijfsnaam: 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw
Bedrijfsomschrijving: 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw is sinds 1986 een van de 8 vzw’s in Vlaanderen die er-kend is als regionaal instituut voor de samenlevingsopbouw. Meer dan 50 gemotiveerde medewer-kers en 150 vrijwilligers staan in voor de organisatie van een waaier aan sociale projecten en acties in diverse Oost-Vlaamse steden en gemeenten behalve Gent. Voor groepen die kampen met sociale uitsluiting en achterstelling, zet Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen zich in als een professionele, ondersteunende en belangenbehartigende organisatie. Als pluralistische vzw zijn wij evenwel niet waardenvrij. Wij zijn vóór solidariteit, tegen discriminatie, voor rechtvaardigheid, tegen armoede, voor inclusie. Dat is waar het voor ons om draait. SAMENLEVINGSOPBOUW IS OP DRIE TERREINEN ACTIEF • Het realiseren van grond- en mensenrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen met bijzon-dere focus op het recht op wonen, onderwijs, arbeid, sociale bescherming en gezondheid; • Het versterken van aandachtsgebieden (hoofdzakelijk in achtergestelde buurten); • Het bevorderen van collectief burgerschap, met bijzondere aandacht voor democratie, diversiteit, antiracisme, klimaat en sociale rechtvaardigheid en een solidaire en warme samenleving. SAMENLEVINGSOPBOUW GENEREERT ENERGIE DIE MENSEN IN BEWEGING ZET EN LEIDT TOT  EMPOWERMENT We laten maatschappelijk kwetsbare groepen zelf aan het woord, versterken hun stem, doen be-roep op hun competenties, laten hen verantwoordelijkheid nemen en dragen, zoeken samen naar oplossingen. Investeren in vrijwilligerswerk is daarvan een logisch gevolg.  WISSELSTROOM We bouwen een brug met andere middenveldorganisaties, met lokale besturen, met de ruime samenleving. Noodzakelijk en verruimend om de beste oplossing haalbaar, duurzaam en met groot draagvlak te realiseren. Dialoog tot stand brengen tussen betrokken doelgroepen en oplossingspartners is daarbij onont-beerlijk.  UITSTRALING We willen dat oplossingen vertaald worden in structurele en duurzame resultaten. Dit moet leiden tot een meer rechtvaardig en sociaal beleid! Samenlevingsopbouw rekent hiervoor op het dagdagelijkse engagement van een veertigtal op-bouwwerkers en projectmedewerkers.   OPBOUWWERKERS HEBBEN TWEE KERNOPDRACHTEN: • Versterken van maatschappelijk kwetsbare groepen. Dat wil zeggen dat opbouwwerkers agogisch wer-ken vanuit en mét mensen. Ze versterken individuen en groepen in achtergestelde posities. Zo krij-gen zij meer greep op hun situatie en hun omgeving. Ze vertrekken van hun competenties en ver-anderingsvermogen om te streven naar het verbeteren van hun maatschappelijke positie. In hun projecten staan groepsprocessen, participatie, empowerment en emancipatie van de doelgroep centraal. • Duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen bepleiten. Deze kernopdracht wijst op het be-leidsgerichte werk dat opbouwwerkers doen vanuit en met de mensen om te komen tot structurele veranderingen die hun gemeenschappelijk ervaren problemen aanpakken. Hiervoor zijn vaak aangepaste, specifieke beleidsmaatregelen nodig op het lokale en/of bovenlokale beleidsniveau. Meer informatie over Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw kan je terugvinden op onze website: http://www.samenlevingsopbouw.be/oost-vlaanderen.
Job
Sector: 
Maatschappelijke dienstverlening
Overheid en social profit
Jobtype: 
Jobaanbieding
Jobinhoud: 

Situering van het project

In Zelzate wordt één op de vijf kinderen in armoede geboren. Niet alleen dit cijfer, maar ook andere indicatoren zoals slechte woonkwaliteit, een inkomen onder de armoedegrens, werkloosheidsgraad, … kleuren rood. In 2020 opende Samenlevingsopbouw er het Ontmoetingshuis ‘Nest’, een veilige en laagdrempelige basisvoorziening, die we verder willen uitbouwen tot een echte STEK: een plek waar mensen makkelijk binnenwandelen en warm onthaald worden.

Samen met de gemeente Zelzate tracht Samenlevingsopbouw de armoede lokaal te bestrijden door toegang tot grondrechten, diensten en organisaties te realiseren. We maken maatschappelijke participatie mogelijk voor zij die door de mazen van het net vallen. Hierbij betrekken we maatschappelijk kwetsbare bewoners maximaal. We gaan in dialoog met oplossingsactoren om de drempels die mensen ervaren aan te kaarten en structurele oplossingen voor te stellen/uit te werken. Goede samenwerking met de diverse partners is hiervoor essentieel. We bouwen in Zelzate een lokaal welzijnsoverleg uit met verschillende partners zoals OCMW, gemeentelijke diensten, welzijnsorganisaties, het middenveld en bewoners. Een vraaggestuurd en toegankelijk welzijnsaanbod kan immers pas gerealiseerd worden als alle betrokken actoren er actief, constructief en creatief aan meewerken.

jouw takenpakket

Ontmoetingshuis NEST uitbouwen tot een STEK

Je zorgt ervoor dat het Ontmoetingshuis NEST een plek is waar mensen makkelijk binnenlopen en goed onthaald worden. Je bouwt NEST uit via het model van de STEK. Een STEK is een  veilige en vertrouwde ontmoetingsplaats waar mensen leren, onder meer over hun sociale rechten. Mensen worden er gehoord en leren voor zichzelf opkomen. Ze worden ook op weg geholpen naar hulp- en dienstverlening.

Je voorziet onthaal-  en ontmoetingsmogelijkheden in NEST  en je breidt het bereik van kwetsbare groepen uit en hebt hierbij oog voor diversiteit en onderlinge solidariteit. Je bouwt contacten uit met de doelgroep, en dit zowel binnen de muren van Nest als outreachend.

Groepswerking ‘iedereen beschermd’ uitbouwen

Niet iedereen vindt de weg in het bestaande aanbod van diensten en voorzieningen, bovendien veranderen de procedures en regels vaak. Daardoor is het moeilijk voor mensen om te weten waar ze recht op hebben, hoe ze het kunnen aanvragen en welke documenten ze daarvoor nodig hebben. Via een groepsgerichte aanpak, met actieve betrokkenheid van de doelgroep ga je aan de slag om het probleem te definiëren en samen oplossingsvoorstellen uit te werken. Je werkt intensief samen met  bezoekers, maar ook met gemeentelijke diensten en beleid, middenveldorganisaties en geëngageerde Zelzatenaars.

Onderbescherming signaleren een aanpakken

Als helikopterpiloot die boven de individuele signalen uitstijgt, zie je waar sociale bescherming lokaal vastloopt. Je vangt signalen op, detecteert hiaten en drempels en kaart die aan bij partnerorganisaties. Samenwerking tussen diensten is essentieel binnen de aanpak van onderbescherming. Je werkt naar iets toe en maakt samen een actieplan op.  Als opbouwwerker ondersteun je een integrale en structurele aanpak van armoede door te signaleren naar verschillende lokale actoren, beleidsadviezen te formuleren en deel te nemen aan overleg.

​De uitdagingen in de strijd tegen armoede en onderbescherming evolueren. We zijn flexibel in onze opdracht en zoeken steeds waar we van tel kunnen zijn. Dit uiteenlopend pakket aan doelstellingen en activiteiten vraagt dat je met de nodige zelfstandigheid aan je project kan werken. Uiteraard kan je voor  ondersteuning, inspiratie en feedback rekenen op een gedreven team van collega opbouwwerkers in Zelzate, en de persoonlijke werkbegeleiding van een beleidsmedewerker van Samenlevingsopbouw.

Gewenst profiel: 
 • Een diploma in een menswetenschappelijke richting is een troef, maar geen vereiste;
 • Je hebt voldoende concrete en relevante werkervaring.
 • Je kan voor een groep staan.
 • Je bent bereid je flexibel op te stellen binnen de job;
 • Je bent in staat aansluiting te vinden bij de leefwereld van bewoners in een maatschappelijk kwetsbare situatie;
 • Als je ervaring hebt in het werken met anderstalige en/of generatiekansarme gezinnen, is dit zeker een troef;
 • Wonen in de omgeving van Zelzate en/of kennis van de omgevingcontext is een pluspunt;
 • Je kan je vlot verplaatsen op momenten dat het werk dit vereist.
 • Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet om jouw geslacht, leeftijd, origine, beperking, ...
Wij bieden: 
 • Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur, waarvan de financiering samenhangt met samenwerkingsovereenkomst ‘Lokaal sociaal beleid en lokale armoedebestrijding’  tussen het lokaal bestuur van Zelzate en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen met een looptijd  tot 31 december 2025;
 • Een boeiende en afwisselende job;
 • Functieverloning: B1C (zie baremieke loonschalen van het Paritair Comité 329.01);
 • Relevante ervaring komt in aanmerking voor het bepalen van de anciënniteit;
 • Overige arbeidsvoorwaarden: zie PC 329.01, CAO’s afgesloten binnen de sector Samenlevingsopbouw;
 • Haard- en/of standplaatsvergoeding, eindejaarspremie;
 • Gunstige verlofregeling;
 • Smartphone en laptop worden ter beschikking gesteld;
 • Diverse vormen van ondersteuning/opvolging vormen een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid van onze organisatie. Er worden ruim voldoende mogelijkheden tot bijscholing/vorming voorzien en intern inhoudelijk overleg met collega’s die elders projectmatig werkzaam zijn binnen de provincie Oost-Vlaanderen of elders in Vlaanderen binnen de sector Maatschappelijk opbouwwerk.
Hoe solliciteren?: 
 • Je bezorgt je motivatie en curriculum vitae ter attentie van Wouter Hennion (directeur) via info.oost-vlaanderen@samenlevingsopbouw.be en dit uiterlijk op maandag 24 mei 2021;
 • Op woensdag 26 mei 2021 maakt de selectiecommissie een keuze uit alle kandidaten op basis van de sollicitatiebrieven;
 • Als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, krijg je vooraf een korte presentatieopdracht (10-tal minuten) die je tijdens het gesprek aan de selectiecommissie mondeling zal moeten toelichten;
 • Het sollicitatiegesprek met de selectiecommissie is voorzien op maandag 31 mei 2021 en gaat door in Gent.
 • Indiensttreding: bij voorkeur begin juni of afhankelijk van de opzegtermijn.

 

 

 

 

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE INHOUD VAN DE FUNCTIE EN DE WERKOMSTANDIGHEDEN, KAN JE OOK GERUST TELEFONISCH CONTACT OPNEMEN MET WOUTER HENNION (DIRECTEUR): 0491 344 113

Locatie: 
Afdeling Zelzate Groenplein 19 9060 Zelzate
Deadline: 
03/05/2021 - 14:45 tot 24/05/2021 - 00:00