1 PT Buurtopbouwwerker m, v, x Ronse

Organisation: 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw
Organisation description: 
SAMENLEVINGSOPBOUW OOST-VLAANDEREN VZW Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw is sinds 1986 een van de 8 vzw’s in Vlaanderen die er-kend is als regionaal instituut voor de samenlevingsopbouw. Meer dan 45 gemotiveerde medewer-kers en 150 vrijwilligers staan in voor de organisatie van een waaier aan sociale projecten en acties in diverse Oost-Vlaamse steden en gemeenten behalve Gent. Voor groepen die kampen met sociale uitsluiting en achterstelling, zet Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen zich in als een professionele, ondersteunende en belangenbehartigende organisatie. Als pluralistische vzw zijn wij evenwel niet waardenvrij. Wij zijn vóór solidariteit, tegen discriminatie, voor rechtvaardigheid, tegen armoede, voor inclusie. Dat is waar het voor ons om draait. SAMENLEVINGSOPBOUW IS OP DRIE TERREINEN ACTIEF • Het realiseren van grond- en mensenrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen met bijzon-dere focus op het recht op wonen, onderwijs, arbeid, sociale bescherming en gezondheid; • Het versterken van aandachtsgebieden (hoofdzakelijk in achtergestelde buurten); • Het bevorderen van collectief burgerschap, met bijzondere aandacht voor democratie, diversiteit, antiracisme, klimaat en sociale rechtvaardigheid en een solidaire en warme samenleving. SAMENLEVINGSOPBOUW GENEREERT ENERGIE DIE MENSEN IN BEWEGING ZET EN LEIDT TOT  EMPOWERMENT We laten maatschappelijk kwetsbare groepen zelf aan het woord, versterken hun stem, doen be-roep op hun competenties, laten hen verantwoordelijkheid nemen en dragen, zoeken samen naar oplossingen. Investeren in vrijwilligerswerk is daarvan een logisch gevolg.  WISSELSTROOM We bouwen een brug met andere middenveldorganisaties, met lokale besturen, met de ruime samenleving. Noodzakelijk en verruimend om de beste oplossing haalbaar, duurzaam en met groot draagvlak te realiseren. Dialoog tot stand brengen tussen betrokken doelgroepen en oplossingspartners is daarbij onont-beerlijk.  UITSTRALING We willen dat oplossingen vertaald worden in structurele en duurzame resultaten. Dit moet leiden tot een meer rechtvaardig en sociaal beleid! SAMENLEVINGSOPBOUW REKENT HIERVOOR OP HET DAGDAGELIJKSE ENGAGEMENT VAN EEN VIJFTIGTAL OPBOUWWERKERS EN PROJECTMEDEWERKERS. OPBOUWWERKERS EN PROJECTMEDEWERKERS HEBBEN TWEE KERNOPDRACHTEN: • Versterken van maatschappelijk kwetsbare groepen. Dat wil zeggen dat opbouwwerkers agogisch werken vanuit en mét mensen. Ze versterken individuen en groepen in achtergestelde posities. Zo krijgen zij meer greep op hun situatie en hun omgeving. Ze vertrekken van hun competenties en veranderingsvermogen om te streven naar het verbeteren van hun maatschappelijke positie. In hun projecten staan groepsprocessen, participatie, empowerment en emancipatie van de doel-groep centraal. • Duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen bepleiten. Deze kernopdracht wijst op het beleidsgerichte werk dat opbouwwerkers doen vanuit en met de mensen om te komen tot structurele veranderingen die hun gemeenschappelijk ervaren problemen aanpakken. Hiervoor zijn vaak aangepaste, specifieke beleidsmaatregelen nodig op het lokale en/of bovenlokale beleidsniveau. Meer informatie over Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw kan je terugvinden op onze website: www.samenlevingsopbouw.be/oost-vlaanderen.
Job
Sector: 
Maatschappelijke dienstverlening
Overheid en social profit
Jobtype: 
Jobaanbieding
Contents: 

Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw heeft een vacature voor de vervanging van een buurtopbouwwerkER in Ronse

Halftijds contract (50%) van bepaalde duur (vervanging van juni – oktober 2021)

Dit project situeert zich Binnen EEN convenant met de Stad Ronse in kader van armoedebestrijding en sociale cohesie in aandachtsbuurten van de stad

 • 4  Ben je iemand die interesse heeft in de (lokale) politieke en sociale actualiteit?

 • 4  Geeft samenwerken met mensen je energie?

 • Ben je iemand die vlot kan schakelen tussen uiteenlopende werkcontexten en flexibel omgaat met plots wijzigende situaties?
 • 4  Wil je mensen die maatschappelijk kwetsbaar in het leven staan sterker maken door samen met

 • hen probleemoplossend aan de slag te gaan?

 • 4  Ben je een goede netwerker?

 • 4  Heb je feeling met een sociale moestuin?

 • 4  Zie je het werken aan een buurtanalyse als een uitdaging?

Dan is onderstaande vacature zeker iets voor jou!

 

INDIENSTTREDING: 

Bij voorkeur begin juni 2021

 

Functiebeschrijving

Situering van het project

Samen met de stad Ronse pakt Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen de armoedeproblematiek in aandachtsbuurten aan. Samenlevingsopbouw werkt hiervoor met een groot team opbouwwerkers, brugfiguren en vrijwilligers rond diverse thema’s: onderwijs, arbeid, sociale bescherming en aandachtsgebieden. Samenwerken is daarin voor ons cruciaal: we doen dit met heel wat (sociale) partners en organisaties, het lokaal beleid en mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden.

takenpakket

Tijdens de vervanging werk je verder aan de aandachtsbuurt Prinskouter. Je focust op community building, toe-eigenen en publiek maken van de openbare ruimte en toegang tot grondrechten. Je doet dit samen met de bewoners en de opbouwwerkers van de stek in deze buurt.

Versterken van het sociaal weefsel in de buurt – community building

Je neemt samen met buurtbewoners, vrijwilligers en partnerorganisaties initiatieven om het samenleven in de buurt te bevorderen. Je creëert ruimte en kansen voor ontmoeting en dialoog en stimuleert netwerken en solidariteit. Dit kan door het organiseren en faciliteren van laagdrempelige en verbindende ontmoetingsactiviteiten in de lochting, den Botaniek of in de buurt zelf. Je stimuleert het kleine ontmoeten tussen buurtbewoners en spoort waar mogelijk bewoners aan om initiatieven te nemen in de buurt.  Zo tracht je samen met buurtbewoners van de wijk een betekenisvolle plaats te maken, waar bewoners zich thuis voelen.  

Aan de slag met de ruimte in de buurt 

Je gaat aan de slag met de beschikbare ruimte in de buurt. Je betrekt buurtbewoners bij de invulling van de ruimte (het botaniekplein, de lochting, de grond naast den Botaniek en aan het zorghotel). Je zet samen met hen in op het meer publiek maken ervan. Dit kan door de bestaande openbare ruimte te gaan inrichten zodat ze voldoet aan de behoeften van diverse groepen bewoners.  Of door nieuwe gedeelde plekken te creëren. Je kan daarbij inzetten op het ‘aangenaam’ maken van de openbare ruimte of bewoners een rol laten opnemen in de concrete vormgeving en het beheer van de ruimte. Je gaat samen dromen, denken en doen. Jouw rol is het organiseren en ondersteunen van bewoners, meedenken, meewerken en meebeslissen over de toekomst van het samenleven en wonen in de buurt.  

Projectmatig aan de slag met toegang tot grondrechten van buurtbewoners

Je gaat met bewoners op zoek naar passende antwoorden voor specifieke noden die leven in de buurt.  Je zet samen met bewoners initiatieven op die focussen op een toegankelijk, kwalitatief en toereikend aanbod in de wijk voor onder meer degelijke huisvesting of hulp- en dienstverlening. Steeds met het oog op een structurele oplossing van problemen. Je legt je oor blijvend te luister voor het detecteren van noden en behoeften.  

Naast het werken aan de Prinskouter bouw je verder aan een gebiedsanalyse van de overige 3 Ronsese aandachtsbuurten (cité Stookt, Marijve en Ninovestraat).

Terreinverkenning: gebiedsanalyse en actie!

Je gaat op onderzoek in de buurten om een goed beeld te krijgen van dit werkingsgebied. Je hebt daarbij oog voor de manier waar individuele, sociale en ruimtelijke elementen zich onderling tot elkaar verhouden. Naast de verzamelde objectieve gegevens, ga je op zoek naar terreinkennis die lokaal aanwezig is bij professionals en bij bewoners zelf. Dit kan door lokale acties (bv wensbomen, droomzomer, mobiele stek momenten met de caravan,…) Je krijgt zo een beeld van bestaande dynamieken in de wijken, noden en signalen van bewoners, … Het resultaat is een grondige kennis van de aandachstbuurten. Daarop kan door het team van buurtopbouwwerkers een keuze gemaakt worden en een helder plan van aanpak uitgeschreven worden voor het opzetten van een werking in één van de aandachtsbuurten.  

Verbindend samenwerken met het lokaal bestuur, professionele organisaties, lokale verenigingen en handelaars

Om jouw werkdoelen te realiseren werk je dagelijks nauw en verbindend samen met talloze partners; zoals de sociale huisvestingsmaatschappij, het CAW, het Sociaal huis, het jeugdopbouwwerk van vzw Lejo, de Vrolijke Kring, de stedelijke diensten (cultuur, vrijetijd, sport, sociale zaken, onderwijs, ruimtelijke ordening, …), Kaboes, de bevoegde schepenen, de lokale politie, de kleine moskee, het zorghotel, de lokale handelaars, enz.

Je houdt ook permanent de vinger aan de pols van de buurt, je detecteert verdoken armoede en isolement, je verzorgt toeleiding naar diensten en organisaties, je werkt aan een beter sociaal leefklimaat en aan mobilisering van bewonersgroepen en vrijwilligers, beleidsparticipatie en bewonersinspraak.

Je werkt volledig zelfstandig, maar kan een beroep doen op de opgebouwde ervaring binnen dit team, onze eigen organisatie en andere Samenlevingsopbouw-instituten. Tevens kan je rekenen op de werkbegeleiding en coaching van een beleidsmedewerker van Samenlevingsopbouw.

We verwachten een sterke outreachende attitude, de capaciteiten om vlot contact te leggen met alle buurtbewoners en samenwerkingspartners. Je bent met andere woorden geen ‘bureau-mens’. Je werkt hierbij sterk ervaringsgericht en kiest bewust voor een groepsmatige manier van werken. Je kan enthousiasmeren en vrijwilligers coachen vanuit een open houding. Je gaat constructief om met conflicten.

Tenslotte schrikt sporadisch avond- en weekendwerk jou niet af.  

Required profile: 

Basishouding

Persoonlijke effectiviteit

 • Organisatie-identificatie  
 • Mensgerichtheid
 • Betrouwbaarheid
 • Flexibiliteit
 • Samenwerking
 • Stakeholder-gerichtheid
 • Discretie en integriteit
 • Zelfreflectie en -ontwikkeling
 • Assertiviteit
 • Resultaats- en procesgerichtheid
 • Plannen & organiseren
 • Omgaan met stress

Agogische gerichtheid

Maatschappelijke gerichtheid

 • Mensen individueel versterken
 • Empowerend werken
 • Werken met groepen
 • Omgevingsgericht ondernemerschap
 • Netwerken
 • Politiek handelen
 • Innovatief handelen

 

 

FUNCTIEVEREISTEN

 • Een diploma in een menswetenschappelijke richting is een troef, maar geen vereiste;
 • Je bent in staat aansluiting te vinden bij de leefwereld van bewoners in een
  maatschappelijk kwetsbare situatie;
 • Als je ervaring hebt in het werken met anderstalige en/of generatiekansarme gezinnen, is dit zeker een troef;
 • Wonen in Ronse of de omgeving en/of kennis van de lokale context is een pluspunt;
 • Je kan je vlot verplaatsen op momenten dat het werk dit vereist.
We offer: 

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • Een halftijds contract (19u/week) van bepaalde duur, waarvan de duur afhangt van de afwezigheid van de titualaris.
 • Een boeiende en afwisselende job;
 • Functieverloning: B1C (zie baremieke loonschalen van het Paritair Comité 329.01);
 • Relevante ervaring komt in aanmerking voor het bepalen van de anciënniteit;
 • Overige arbeidsvoorwaarden: zie PC 329.01, CAO’s afgesloten binnen de sector
  Samenlevingsopbouw;
 • Haard- en/of standplaatsvergoeding, eindejaarspremie;
 • Gunstige verlofregeling;
 • Smartphone en laptop worden ter beschikking gesteld;
 • Diverse vormen van ondersteuning/opvolging vormen een belangrijk onderdeel van het
  personeelsbeleid van onze organisatie.
How to apply?: 

 

AANWERVINGSPROCEDURE

 • Je bezorgt je motivatiebrief en curriculum vitae ter attentie van Wouter Hennion (directeur) via info.oost-vlaanderen@samenlevingsopbouw.be en dit uiterlijk tot en met maandag 24 mei 2021;
 • In het begin van de week van 24 mei 2021 maakt de selectiecommissie een keuze uit alle kandidaten op basis van de sollicitatiebrieven;
 • Het sollicitatiegesprek met de selectiecommissie is voorzien op vrijdag 28 mei 2021.
 • Indiensttreding: bij voorkeur begin juni 2021 of afhankelijk van de opzegtermijn.

 

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE INHOUD VAN DE FUNCTIE EN DE WERKOMSTANDIGHEDEN, KAN JE OOK GERUST TELEFONISCH CONTACT OPNEMEN MET WOUTER HENNION (DIRECTEUR): 0491 344 113

Location: 
Afdeling Ronse Spinstersstraat 36 9600 Ronse
Application deadline: 
03/05/2021 - 10:00 to 24/05/2021 - 00:00